Działalność

Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia „Ochotnicza Straż Pożarna w Chechle”.


1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:

Ochotnicza Straż Pożarna w Chechle,
95 – 082 Dobroń,
Chechło Drugie, ul. Lipowa 18.


Właściwy Sąd prowadzący Rejestr Stowarzyszeń dla OSP w Chechle, to Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Wpisu do rejestru stowarzyszeń, uwzględniający działalność pożytku publicznego przez OSP Chechło dokonano w dniu 26.04.2005 r. pod numerem KRS: 0000028654. REGON: 730922792. NIP: 831-14-44-134. Członkowie Zarządu OSP Chechło zgodnie z wpisem w KRS, którzy – w związku z upływem kadencji – do dnia wyborów nowego Zarządu, to jest 6 stycznia 2011 r. pełnili swoje funkcje w roku 2010, to:


1. Serwa Mieczysław – prezes,
2. Rogalewicz Ryszard – naczelnik,
3. Kubik Jan– wiceprezes,
4. Walczak Mirosław – skarbnik,
5. Jonczyk Maciej – gospodarz,
6. Stadnicki Zdzisław – sekretarz,
7. Kubik Eugeniusz – kierowca,
8. Luter Krzysztof– członek Zarządu,
9. Mielczarek Jan – członek Zarządu.


W związku z upływem kadencji w dniu 6 stycznia 2011 r Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków OSP w Chechle dokonało wyboru nowego Zarządu w składzie:


1. Jerzy Jaros – prezes,
2. Marek Kozieł – naczelnik,
3. Jan Kubik – wiceprezes,
4. Paweł Perek – zastępca naczelnika,
5. Adam Kupski – skarbnik,
6. Maciej Jonczyk – gospodarz,
7. Zdzisław Stadnicki – sekretarz,
8. Damian Jóźwiak – członek Zarządu,
9. Eugeniusz Kubik - członek Zarządu.


2. Cele statutowe organizacji to:

Celami OSP są:

1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
2) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
3) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
4) upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
5) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,
6) działania na rzecz ochrony środowiska.

Do realizacji swoich celów OSP Chechło w roku 2010 zrzeszało 52 członków – mężczyzn, oraz 12 członków drużyny MDP w wieku lat 12 – 16. jest Jednostką typu S – 3, posiada działkę – własność notarialna – o powierzchni 21 ar, na której znajduje się strażnica murowana, piętrowa o kubaturze ok. 4000 m3, z dwoma stanowiskami garażowymi i dużą salą z zapleczami na piętrze.

Realizując cele statutowe, OSP Chechło w roku 2010 prowadziła swoją działalność jako Jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, do którego została włączona rozporządzeniem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nr V/17/KSRG z dnia 28 marca 2001 r. Na wezwanie Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach OSP wyjeżdżała w roku 2010 21 razy – w tym 7 do gaszenia pożarów, oraz 14 razy do likwidacji „innych zagrożeń” – były to głównie likwidacje skutków podtopienia budynków wskutek wzmożonych opadów deszczu – szczególnie w dniach 18 - 26 maja 2010 r. Długotrwałe deszcze spowodowały na terenie Chechła Pierwszego i Drugiego liczne podtopienia domów, zalania użytków rolnych. Działania OSP w Chechle – likwidacja skutków tych podtopień polegało na wypompowaniu zalewającej posesje wody. Ponadto OSP w roku 2010 prowadziła bieżące szkolenie doskonalące dla swoich członków, przygotowując się do sprawnego obsługiwania posiadanego sprzętu. Zadaniom tym poświęcono bardzo dużo czasu, ponieważ OSP w Chechle nabyła w dniu 28 kwietnia 2010 r. nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Scania P 360 za kwotę ok. 770 000,00 zł. Pieniądze na zakup pozyskano z Funduszy Unijnych w ramach Działania „Ochrona środowiska”, program II 5. „Zwalczanie zagrożeń ekologicznych” – w kwocie ok. 650 000,00 zł oraz ok. 120 000,00 zł z budżetu Gminy w Dobroniu. Zadaniem naszych druhów było przeniesienie drobnego uzbrojenia pożarniczego z starego na nowy samochód Scania, oraz ćwiczenia aż do dobrego opanowania sprawnej obsługi nowego samochodu podczas wyjazdu. Po ok. miesiącu przygotowań, od 26 maja 2010 r. nowy, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania został wprowadzony do podziału bojowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, bezpośrednio nadzorującej naszą działalność ratowniczo-gaśniczą. Uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego odbyło się w dniu 19 czerwca 2010 r. w strażnicy OSP w Chechle.

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach Ochotnicza Straż Pożarna w Chechle utrzymuje liczącą 20 osób grupę strażaków ochotników, szczególnie predystynowaną do wyjazdów. Oprócz licznych ćwiczeń, szkoleń, druhowie ci posiadają ważne badania lekarskie, uprawniające ich do udziału w akcji, a ponadto są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie prowadzonej działalności ratowniczo-gaśniczej w OSP. W roku 2010 9 osobowa drużyna OSP w Chechle uczestniczyła w Zawodach Sportowo-Pożarniczych na szczeblu Gminnym, które odbyły się w miejscowości Dobroń, gdzie zajęła III miejsce. Reprezentacja Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Chechle uczestniczyła w Młodzieżowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu Gminnym i Powiatowym.

W swojej działalności OSP w Chechle prowadzi czynną współpracę ze Szkołą Podstawową w Chechle Kołem Gospodyń Wiejskich „Jutrzenka” w Chechle, oraz Kółkiem Rolniczym w Chechle. Uczniom Szkoły Podstawowej prezentowany był sprzęt strażacki, oraz ćwiczenia bojowe z użyciem samochodu ciężkiego Scania. Pokazano uczniom i ich rodzicom w ramach uroczystości „Dni Szkoły” akcję gaszenia zaawansowanego pożaru samochodu osobowego, połączoną z ewakuacją poszkodowanych poprzez odcięty dach przy pomocy nożyc hydraulicznych. Ponadto, corocznym zwyczajem, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego - we wrześniu 2010 r. odbyły się w strażnicy spotkanie z uczniami klas I – IV, na których omawiana była problematyka ppoż. oraz udzielane praktyczne wskazówki, jak zachować się w przypadku różnych zagrożeń, w tym pożarów, a także dzieci poznawały w zabawach numer alarmowy 998, oraz 112.

Ważnym elementem działalności OSP w Chechle jest prowadzona ogólnodostępna świetlica w formie kawiarenki internetowej. Całkowite wyposażenie OSP w Chechle pozyskała w drugiej połowie roku 2009 w ramach programu „Wioska Internetowa”. Komputery – 10 w pełni wyposażonych stanowisk – dla wszystkich mieszkańców wsi dostępne są nieodpłatnie 12 godzin tygodniowo. Koszty działania – opłata za internet, za energię elektryczną i materiały eksploatacyjne OSP ponosi z własnych środków.

OSP w Chechle w roku 2010 brała czynny i aktywny udział w życiu strażackim Gminy Dobroń, Powiatu Pabianickiego, Województwa Łódzkiego, a także uczestniczyła we wszystkich działaniach podejmowanych przez Urząd Gminy w Dobroniu, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pabianicach, oraz Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Łodzi. Od czerwca 2010 r. OSP w Chechle prezentuje swoją bieżącą działalność, historię, pracę dla i w środowisku na własnej stronie internetowej o adresie: www.ospwchechle.pl

OSP w Chechle nie prowadzi działalności gospodarczej.

3. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza złożona z 12 chłopców, w roku 2010 brała udział Młodzieżowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych na szczeblu gminnym, gdzie zajęła 2 miejsce.

4. Wśród przychodów OSP Chechło pozyskało przychody z działalności statutowej pożytku publicznego w kwocie 1.638,50zł. Uzyskaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie zakupu 6 sztuk mundurów bojowych ( ciężkich – UPS ).

5. Z ogółu pozyskanych dochodów Zarząd OSP Chechło postanowił:

- dokonać zakupu środków ochrony osobistej strażaków w postaci rękawic, butów gumowych ocieplanych z wkładką stalową, 2 par butów skórzanych, linii gaśniczej: W – 52 – 8 szt., W 75 – 4 szt., 14 kpl. mundurów koszarowych, 6 szt. mundurów wyjściowych 4 kurtek strażackich,
- przeznaczyć środki na zakup materiałów, celem wykonania bieżących remontów posiadanego budynku OSP.

6. Uchwałę o przyjęciu sprawozdania Zarządu z działalności OSP za okres 01.01.2010 – 31.12.2010 r., sprawozdania finansowego za okres 01.01.2010 – 31.12.2010 r., potwierdzonego przez uprawnioną księgową oraz wniosek Komisji Rewizyjnej OSP Chechło o przyjęcie sprawozdań i udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za okres 01.01.2010 – 31.12.2010 r. przyjęło Walne Zebranie Sprawozdawcze członków OSP w dniu 6.01.2011 r.

7. Stowarzyszenie OSP w Chechle nie zatrudnia w żadnej formie swoich członków, ani jakichkolwiek innych osób. Członkowie OSP w Chechle wykonują swoje czynności i pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

8. OSP w Chechle nie udziela pożyczek, nie posiada żadnych lokat bankowych i obligacji, a także nieruchomości innych, poza użytkowaną, stanowiącą własność notarialną OSP działką o powierzchni 21 arów, położoną przy ulicy Lipowej 18 w Chechle Drugim, Gmina Dobroń, oraz murowanym, piętrowym budynkiem strażnicy o kubaturze ok. 4000 m3.

9. Inne środki trwałe posiadane przez OSP w Chechle, to samochody pożarnicze:

- Scania P 360 – rok produkcji 2009,
- Lublin 3 – rok produkcji 2000,
- Ford - z wyposażeniem do ratownictwa technicznego, drogowego i medycznego – rok produkcji 2004.

10. Wartość aktywów OSP Chechło według sprawozdań finansowych na koniec roku 2010 wynosi: 1 149 800,25 zł słownie: jeden milion, sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset i 25/100 złotego.

11. OSP prowadzi nieodpłatną działalność statutową w zakresie zwalczania pożarów, ratownictwa technicznego, drogowego i przed medycznego pod nadzorem i na wezwanie Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, stanowiąc ogniwo zabezpieczenia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, technicznego i zdrowotnego Gminy Dobroń – w porozumieniu z władzami – Wójtem i Radą Gminy w Dobroniu – w ramach ustawowego obowiązku Gminy zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy, a na wezwanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach – całego kraju.

12. Stowarzyszenie OSP w Chechle jest zwolnione z płacenia podatku gruntowego i od nieruchomości przez Radę Gminy w Dobroniu. Również zwolnione jest ustawowo z płacenia podatku CIT, natomiast zobowiązane jest do składania za dany rok obrachunkowy sprawozdania CIT- 8. Rozliczenie to składane jest do Urzędu Skarbowego w Pabianicach.

13. Stowarzyszenie OSP w Chechle miało w roku 2010 kontrolę związaną z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym w związku z wykorzystaniem dotacji z środków unijnych na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego Scania P 360. Kontrola pozytywnie oceniła działania OSP w Chechle w zakresie postępowania związanego z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego Scania P-360. Pozytywny wynik tej kontroli spowodował pozytywne rozliczenie umowy zawartej między Urzędem Marszałkow-skim w Łodzi a OSP w Chechle o dofinansowaniu zakupu samochodu z środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Prezes OSP w Chechle Jerzy JarosZarejestruj się!
Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj!

Get the Flash Player to see this rotator.

OSP Chechło - KRS
0000028654Przekaż swój 1%

Czytaj więcej...

SponsorzyGmina
Dobroń

Aktualnosci
Poland 03.08: Wyjazdy 2015
Poland 03.08: Manewry 2015
Poland 15.07: 3-21/2015
Poland 10.01: 1,2/2015
Poland 04.11: Zakupy 2014
Poland 03.11: 76/2014
Poland 02.11: 75/2014
Poland 19.10: 74/2014
Poland 19.10: 73/2014
Poland 24.09: 69,70,71/2014

Ankieta
Podoba Ci się strona?

Tak
Nie


Pokaż ankiety

Statystyki
448 wizyt (dzisiaj)
859 wizyt (wczoraj)
13290 wizyt (miesiąc)
597323 wizyt łącznie
96301 zarejestrowanych użytkowników
Brak użytkowników online
49 gości online
Zobacz statystyki