Działalność

Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia „Ochotnicza Straż Pożarna w Chechle”.


1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:

Ochotnicza Straż Pożarna w Chechle,
95 – 082 Dobroń,
Chechło Drugie, ul. Lipowa 18.


Właściwy Sąd prowadzący Rejestr Stowarzyszeń dla OSP w Chechle, to Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Wpisu do rejestru stowarzyszeń, uwzględniający działalność pożytku publicznego przez OSP Chechło dokonano w dniu 26.04.2005 r. pod numerem KRS: 0000028654. REGON: 730922792. NIP: 831-14-44-134. Członkowie Zarządu OSP Chechło zgodnie z wpisem w KRS, którzy – w związku z upływem kadencji – do dnia wyborów nowego Zarządu, to jest 6 stycznia 2011 r. pełnili swoje funkcje w roku 2010, to:


1. Serwa Mieczysław – prezes,
2. Rogalewicz Ryszard – naczelnik,
3. Kubik Jan– wiceprezes,
4. Walczak Mirosław – skarbnik,
5. Jonczyk Maciej – gospodarz,
6. Stadnicki Zdzisław – sekretarz,
7. Kubik Eugeniusz – kierowca,
8. Luter Krzysztof– członek Zarządu,
9. Mielczarek Jan – członek Zarządu.


W związku z upływem kadencji w dniu 6 stycznia 2011 r Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków OSP w Chechle dokonało wyboru nowego Zarządu w składzie:


1. Jerzy Jaros – prezes,
2. Marek Kozieł – naczelnik,
3. Jan Kubik – wiceprezes,
4. Paweł Perek – zastępca naczelnika,
5. Adam Kupski – skarbnik,
6. Maciej Jonczyk – gospodarz,
7. Zdzisław Stadnicki – sekretarz,
8. Damian Jóźwiak – członek Zarządu,
9. Eugeniusz Kubik - członek Zarządu.


2. Cele statutowe organizacji to:

Celami OSP są:

1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
2) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
3) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
4) upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
5) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,
6) działania na rzecz ochrony środowiska.

Do realizacji swoich celów OSP Chechło w roku 2010 zrzeszało 52 członków – mężczyzn, oraz 12 członków drużyny MDP w wieku lat 12 – 16. jest Jednostką typu S – 3, posiada działkę – własność notarialna – o powierzchni 21 ar, na której znajduje się strażnica murowana, piętrowa o kubaturze ok. 4000 m3, z dwoma stanowiskami garażowymi i dużą salą z zapleczami na piętrze.

Realizując cele statutowe, OSP Chechło w roku 2010 prowadziła swoją działalność jako Jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, do którego została włączona rozporządzeniem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nr V/17/KSRG z dnia 28 marca 2001 r. Na wezwanie Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach OSP wyjeżdżała w roku 2010 21 razy – w tym 7 do gaszenia pożarów, oraz 14 razy do likwidacji „innych zagrożeń” – były to głównie likwidacje skutków podtopienia budynków wskutek wzmożonych opadów deszczu – szczególnie w dniach 18 - 26 maja 2010 r. Długotrwałe deszcze spowodowały na terenie Chechła Pierwszego i Drugiego liczne podtopienia domów, zalania użytków rolnych. Działania OSP w Chechle – likwidacja skutków tych podtopień polegało na wypompowaniu zalewającej posesje wody. Ponadto OSP w roku 2010 prowadziła bieżące szkolenie doskonalące dla swoich członków, przygotowując się do sprawnego obsługiwania posiadanego sprzętu. Zadaniom tym poświęcono bardzo dużo czasu, ponieważ OSP w Chechle nabyła w dniu 28 kwietnia 2010 r. nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Scania P 360 za kwotę ok. 770 000,00 zł. Pieniądze na zakup pozyskano z Funduszy Unijnych w ramach Działania „Ochrona środowiska”, program II 5. „Zwalczanie zagrożeń ekologicznych” – w kwocie ok. 650 000,00 zł oraz ok. 120 000,00 zł z budżetu Gminy w Dobroniu. Zadaniem naszych druhów było przeniesienie drobnego uzbrojenia pożarniczego z starego na nowy samochód Scania, oraz ćwiczenia aż do dobrego opanowania sprawnej obsługi nowego samochodu podczas wyjazdu. Po ok. miesiącu przygotowań, od 26 maja 2010 r. nowy, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania został wprowadzony do podziału bojowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, bezpośrednio nadzorującej naszą działalność ratowniczo-gaśniczą. Uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego odbyło się w dniu 19 czerwca 2010 r. w strażnicy OSP w Chechle.

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach Ochotnicza Straż Pożarna w Chechle utrzymuje liczącą 20 osób grupę strażaków ochotników, szczególnie predystynowaną do wyjazdów. Oprócz licznych ćwiczeń, szkoleń, druhowie ci posiadają ważne badania lekarskie, uprawniające ich do udziału w akcji, a ponadto są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie prowadzonej działalności ratowniczo-gaśniczej w OSP. W roku 2010 9 osobowa drużyna OSP w Chechle uczestniczyła w Zawodach Sportowo-Pożarniczych na szczeblu Gminnym, które odbyły się w miejscowości Dobroń, gdzie zajęła III miejsce. Reprezentacja Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Chechle uczestniczyła w Młodzieżowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu Gminnym i Powiatowym.

W swojej działalności OSP w Chechle prowadzi czynną współpracę ze Szkołą Podstawową w Chechle Kołem Gospodyń Wiejskich „Jutrzenka” w Chechle, oraz Kółkiem Rolniczym w Chechle. Uczniom Szkoły Podstawowej prezentowany był sprzęt strażacki, oraz ćwiczenia bojowe z użyciem samochodu ciężkiego Scania. Pokazano uczniom i ich rodzicom w ramach uroczystości „Dni Szkoły” akcję gaszenia zaawansowanego pożaru samochodu osobowego, połączoną z ewakuacją poszkodowanych poprzez odcięty dach przy pomocy nożyc hydraulicznych. Ponadto, corocznym zwyczajem, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego - we wrześniu 2010 r. odbyły się w strażnicy spotkanie z uczniami klas I – IV, na których omawiana była problematyka ppoż. oraz udzielane praktyczne wskazówki, jak zachować się w przypadku różnych zagrożeń, w tym pożarów, a także dzieci poznawały w zabawach numer alarmowy 998, oraz 112.

Ważnym elementem działalności OSP w Chechle jest prowadzona ogólnodostępna świetlica w formie kawiarenki internetowej. Całkowite wyposażenie OSP w Chechle pozyskała w drugiej połowie roku 2009 w ramach programu „Wioska Internetowa”. Komputery – 10 w pełni wyposażonych stanowisk – dla wszystkich mieszkańców wsi dostępne są nieodpłatnie 12 godzin tygodniowo. Koszty działania – opłata za internet, za energię elektryczną i materiały eksploatacyjne OSP ponosi z własnych środków.

OSP w Chechle w roku 2010 brała czynny i aktywny udział w życiu strażackim Gminy Dobroń, Powiatu Pabianickiego, Województwa Łódzkiego, a także uczestniczyła we wszystkich działaniach podejmowanych przez Urząd Gminy w Dobroniu, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pabianicach, oraz Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Łodzi. Od czerwca 2010 r. OSP w Chechle prezentuje swoją bieżącą działalność, historię, pracę dla i w środowisku na własnej stronie internetowej o adresie: www.ospwchechle.pl

OSP w Chechle nie prowadzi działalności gospodarczej.

3. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza złożona z 12 chłopców, w roku 2010 brała udział Młodzieżowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych na szczeblu gminnym, gdzie zajęła 2 miejsce.

4. Wśród przychodów OSP Chechło pozyskało przychody z działalności statutowej pożytku publicznego w kwocie 1.638,50zł. Uzyskaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie zakupu 6 sztuk mundurów bojowych ( ciężkich – UPS ).

5. Z ogółu pozyskanych dochodów Zarząd OSP Chechło postanowił:

- dokonać zakupu środków ochrony osobistej strażaków w postaci rękawic, butów gumowych ocieplanych z wkładką stalową, 2 par butów skórzanych, linii gaśniczej: W – 52 – 8 szt., W 75 – 4 szt., 14 kpl. mundurów koszarowych, 6 szt. mundurów wyjściowych 4 kurtek strażackich,
- przeznaczyć środki na zakup materiałów, celem wykonania bieżących remontów posiadanego budynku OSP.

6. Uchwałę o przyjęciu sprawozdania Zarządu z działalności OSP za okres 01.01.2010 – 31.12.2010 r., sprawozdania finansowego za okres 01.01.2010 – 31.12.2010 r., potwierdzonego przez uprawnioną księgową oraz wniosek Komisji Rewizyjnej OSP Chechło o przyjęcie sprawozdań i udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za okres 01.01.2010 – 31.12.2010 r. przyjęło Walne Zebranie Sprawozdawcze członków OSP w dniu 6.01.2011 r.

7. Stowarzyszenie OSP w Chechle nie zatrudnia w żadnej formie swoich członków, ani jakichkolwiek innych osób. Członkowie OSP w Chechle wykonują swoje czynności i pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

8. OSP w Chechle nie udziela pożyczek, nie posiada żadnych lokat bankowych i obligacji, a także nieruchomości innych, poza użytkowaną, stanowiącą własność notarialną OSP działką o powierzchni 21 arów, położoną przy ulicy Lipowej 18 w Chechle Drugim, Gmina Dobroń, oraz murowanym, piętrowym budynkiem strażnicy o kubaturze ok. 4000 m3.

9. Inne środki trwałe posiadane przez OSP w Chechle, to samochody pożarnicze:

- Scania P 360 – rok produkcji 2009,
- Lublin 3 – rok produkcji 2000,
- Ford - z wyposażeniem do ratownictwa technicznego, drogowego i medycznego – rok produkcji 2004.

10. Wartość aktywów OSP Chechło według sprawozdań finansowych na koniec roku 2010 wynosi: 1 149 800,25 zł słownie: jeden milion, sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset i 25/100 złotego.

11. OSP prowadzi nieodpłatną działalność statutową w zakresie zwalczania pożarów, ratownictwa technicznego, drogowego i przed medycznego pod nadzorem i na wezwanie Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, stanowiąc ogniwo zabezpieczenia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, technicznego i zdrowotnego Gminy Dobroń – w porozumieniu z władzami – Wójtem i Radą Gminy w Dobroniu – w ramach ustawowego obowiązku Gminy zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy, a na wezwanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach – całego kraju.

12. Stowarzyszenie OSP w Chechle jest zwolnione z płacenia podatku gruntowego i od nieruchomości przez Radę Gminy w Dobroniu. Również zwolnione jest ustawowo z płacenia podatku CIT, natomiast zobowiązane jest do składania za dany rok obrachunkowy sprawozdania CIT- 8. Rozliczenie to składane jest do Urzędu Skarbowego w Pabianicach.

13. Stowarzyszenie OSP w Chechle miało w roku 2010 kontrolę związaną z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym w związku z wykorzystaniem dotacji z środków unijnych na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego Scania P 360. Kontrola pozytywnie oceniła działania OSP w Chechle w zakresie postępowania związanego z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego Scania P-360. Pozytywny wynik tej kontroli spowodował pozytywne rozliczenie umowy zawartej między Urzędem Marszałkow-skim w Łodzi a OSP w Chechle o dofinansowaniu zakupu samochodu z środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Prezes OSP w Chechle Jerzy JarosZarejestruj się!
Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj!

Get the Flash Player to see this rotator.

OSP Chechło - KRS
0000028654Przekaż swój 1%

Czytaj więcej...

SponsorzyGmina
Dobroń

Aktualnosci
Poland 03.08: Wyjazdy 2015
Poland 03.08: Manewry 2015
Poland 15.07: 3-21/2015
Poland 10.01: 1,2/2015
Poland 04.11: Zakupy 2014
Poland 03.11: 76/2014
Poland 02.11: 75/2014
Poland 19.10: 74/2014
Poland 19.10: 73/2014
Poland 24.09: 69,70,71/2014

Ankieta
Podoba Ci się strona?

Tak
Nie


Pokaż ankiety

Statystyki
126 wizyt (dzisiaj)
744 wizyt (wczoraj)
12690 wizyt (miesiąc)
636046 wizyt łącznie
96363 zarejestrowanych użytkowników
1 użytkownik online
22 gości online
Zobacz statystyki